[Ted] Máy tính nhận diện vật thể lập tức như thế nào?

Đây là video khá hay của TED về lĩnh vực Computer Vision. Họ sử dụng thư viện Darknet để nhận diện vật thể realtime. Định nghĩa realtime (thời gian thực) tức là ứng dụng xử lý hình ảnh với tốc độ nhanh (Tối thiểu là 10 fps – frame per second).

Nhận diện vật thể ngay lập tức – instantly recognize có tính ứng dụng rất lớn trong thực tế. Giúp hỗ trợ cho an ninh, sản xuất công nghiệp, giám sát.

Leave a Reply