Face_recognition

Face_recognition - thư viện nhận diện khuôn mặt

Face_recognition – thư viện nhận diện khuôn mặt P1

Có nhiều thư viện nhận diện khuôn mặt khác nhau, nhưng face_recognition nhận diện khá chính xác & dễ sử dụng. Bài viết này giới thiệu cách cài đặt, sử dụng lib face_recognition trên Windows. Tên lib này không có 1 thương hiệu nào mà đặt tên bằng từ khóa chung, nên mình sẽ viết tắt là FR.

Bài viết này chỉ tập trung vào việc sử dụng lib, còn việc build lib sẽ viết ở bài khác.