Face_recognition – thư viện nhận diện khuôn mặt Python

Có nhiều thư viện nhận diện khuôn mặt khác nhau, nhưng face_recognition nhận diện khá chính…