Machine Learning

Tổng hợp các bài viết về Machine Learning kết hợp với Computer Vision. Bản thân Computer Vision chỉ là cung cấp data cho Machine Learning đưa ra kết quả dự đoán cho người dùng.

  1. Lý thuyết về Machine Learning
  2. Giúp bạn hình dung Machine Learning làm gì

  3. Máy học – giới thiệu tổng quan
  4. Bài viết dịch từ towardsdatascience.com so sánh các loại thuật toán Machine Learning

  5. Các phương pháp đánh giá một hệ thống phân lớp machinelearningcoban.com
  6. Download tóm tắt (pdf)

  7. LIBSVM – giới thiệu tổng quan và ví dụ
    Ví dụ về cách phân loại email spam dễ hiểu nhất