Ebook tiếng Anh

Tổng hợp các ebook tiếng Anh về thị giác máy tính, Machine Learning,… Link download trực tiếp từ Google Drive. Luôn luôn bổ sung mới khi có ebook mới.

 1. Android Application Programming with OpenCV 3 (pdf)
 2. Tác giả: Packt Publishing
  Phát hành: September 2013
  Cuốn này hướng dẫn nhiều thứ, từ cách cài đặt OpenCV trên Android, cấu trúc của hệ điều hành Android, cách sử dụng C++ và Java chung 1 project và các lý thuyết khác

 3. Mastering OpenCV (pdf)
 4. Tác giả: Packt Publishing
  Phát hành: November 2012

 5. OpenCV 3 Blueprints.pdf
 6. Tác giả: Packt Publishing
  Phát hành: November 2015

 7. Machine Learning for OpenCV (pdf)
 8. Tác giả: Packt Publishing
  Phát hành: July 2017

 9. Machine Learning With Opencv 2 (pdf)
 10. Tác giả: Philipp Wagner – http://www.bytefish.de
  Phát hành: February 9, 2012

 11. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and Tensor Flow (pdf)
 12. Tác giả: Aurélien Géron
  Phát hành: March 2017

 13. Dive into Deep Learning (pdf)
 14. Tác giả: A. Zhang, Z. C. Lipton, M. Li, and A. J. Smola
  Phát hành: Jan 19, 2019

 15. Data Science For Dummies (pdf)
 16. Tác giả: John Wiley & Sons, Inc

 17. Deep Learning Tutorial
 18. Tác giả: XiaogangWang

 19. Learning OpenCV
 20. Tác giả: Gary Bradski and Adrian Kaehler
  Ngày phát hành: September 2008

 21. Deeplearning computer vision with python
 22. Tác giả: Adrian Rosebrock, PyImageSearch.com
  Ngày phát hành: September 2017

 23. Deep Learning with Applications Using Python
 24. Tác giả: Navin Kumar Manaswi
  Ngày phát hành: 2018