Giải thích về Debug và Release của Visual Studio

Trong Visual Studio có 2 config mặc định là Debug và Release. Mục đích của các…

Cài đặt Visual Studio 2017

Hiện tại Visual Studio 2017 là phiên bản mới nhất. Phiên bản này không cho phép…