Ứng dụng của thị giác máy tính trong thực tế

Nhận diện công cụ

Đếm tiền

Nhận diện khuôn mặt, giới tính

Leave a Reply