Danh sách stream link các camera IP phổ biến

Để xem được hình ảnh truyền từ camera IP về ta cần sử dụng stream link.…

Tăng tốc Deep Learning bằng CUDA 10.1

Trong bài Huấn luyện phân loại nam nữ bằng Tensorflow bạn đã biết về Deep Learning.…