OCR – đọc văn bản

Chia sẻ source code, phần mềm nhận diện ký tự, đọc văn bản trong ảnh.

Bài 1: Nhận diện văn bản bằng Tesseract

https://thigiacmaytinh.com/nhan-dien-van-ban-bang-tesseract/

Bài 2: Tìm vị trí của text trong ảnh

ttps://thigiacmaytinh.com/tim-vi-tri-cua-text-trong-anh/

Bài 3: Giới thiệu ABBYY FineReader OCR

https://thigiacmaytinh.com/gioi-thieu-abbyy-finereader-ocr/
Phần mềm đọc văn bản rất chính xác