OCR – đọc văn bản

Chia sẻ source code, phần mềm nhận diện ký tự, đọc văn bản trong ảnh.

Bài 1: Nhận diện văn bản bằng Tesseract

Bài 2: Tìm vị trí của text trong ảnh

Bài 3: Giới thiệu ABBYY FineReader OCR

Phần mềm đọc văn bản rất chính xác

Facebook Comments