Tạo nút shutdown cho Raspberry Pi

Theo mặc định thì gắn nguồn vào Raspberry Pi là nó tự khởi động, gõ lệnh sudo shutdown -h now để shutdown Raspberry Pi. Trong trường hợp bạn sử dụng Raspberry cho 1 mục đích nào đó mà không remote được thì sẽ cần nút shutdown.

Bài viết này hướng dẫn tạo nút shutdown cho Raspberry Pi.

Nguyên lý

Bạn sẽ cần 1 script Python lắng nghe sự kiện input từ các pin GPIO của Raspberry Pi. Khi có tín hiệu trigger thì gọi lệnh sudo shutdown -h now để tắt máy. Đồng thời script này cũng khởi động theo máy để luôn luôn lắng nghe tín hiệu shutdown.

Làm nút bấm

Đầu tiên bạn cần làm nút bấm rồi kết nối vào 2 chân: 1 chân GND và 1 chân GPIO. Nút bấm và dây điện bạn có thể mua ở các cửa hàng điện tử ở Nhật Tảo hoặc đặt online. Bài này sử dụng GPIO 17 để làm ví dụ vì nó gần sát góc và phù hợp với hộp mica.
6c65209f1d51e70fbe40

Viết script Python

Các bạn save đoạn script bên dưới thành file shutdown.py rồi copy vào Raspberry Pi. Để dễ nhớ thì nên copy vào /var/gpio

Sau đó chạy script để bắt đầu lắng nghe sự kiện bấm nút: sudo python shutdown.py &

Lưu ý: ký tự & ở cuối dòng để bạn có thể tiếp tục gõ những lệnh khác. Nếu không có nó thì bạn sẽ không gõ được gì thêm cho đến khi stop script.

Chạy script khi khởi động

Để chạy script khi khởi động các bạn edit file /etc/rc.local

sudo vi /etc/rc.local

Sau đó thêm dòng gọi script vào cuối file:
python /var/gpio/shutdown.py &

Save lại (Ấn ESC rồi ấn :wq -> Enter) là được.

Facebook Comments

Leave a Reply