Tìm đường viền của ảnh

Tạo 1 imageBox và chọn FunctionalMode là Minimum và Size Mode là Stretch Image. Tạo 2 thanh TrackBar cho giá trị từ 0 đến 1000 để làm tham số cho hàm cvCanny và 1 button.

Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng hàm canny để tìm cạnh, hàm này sử dụng 2 tham số kiểu double

canny

canny2

Leave a Reply