[C#] Nhận diện khuôn mặt – face recognition

Nhận diện khuôn mặt là từ ảnh khuôn mặt đã crop trả về kết quả là…

Tìm đường viền của ảnh

Tạo 1 imageBox và chọn FunctionalMode là Minimum và Size Mode là Stretch Image. Tạo 2…