IPSS – Phần mềm đọc biển số xe

Blog của chúng tôi cung cấp 2 phiên bản chính của IPSS – phần mềm đọc biển số xe máy: Một phiên bản thương mại và một bản OpenSource cho những người nghiên cứu, sinh viên CNTT.

Chúng tôi cung cấp các phiên bản open source để mọi người có thể hiểu được thuật toán. Và chúng tôi rất mong muốn những người có khả năng sẽ tiếp tục phát triển, nâng cao độ chính xác cho phần mềm và tuỳ ý sử dụng, mua bán. Còn phiên bản thương mại chúng tôi cũng sẽ public khi thu hồi đủ vốn.

Phiên bản thương mại

Đọc biển số xe máy

Bài 1: Giới thiệu thuật toán đọc biển số xe máy

Bài 2: Nhận dạng ký tự bằng KNN

Biến đổi ảnh 2D (matrix) thành 1D (vector) để nhận dạng

Bài 3: Sử dụng SVM trong OpenCV để nhận dạng ký tự

Tương tự như nhận dạng ký tự bằng KNN

Đọc biển số xe hơi

Phần 1/3: tìm biển số

Phần 2/3: tìm ký tự

Phần 3/3: nhận diện ký tự