Webcam viewer portable V1.0 – xem webcam

Webcam viewer là tool dùng để xem webcam khá là tiện dụng. Tương thích hầu hết…

Hàm đọc số tiền

Hàm này viết bằng VB.NET, cần chuyển sang ngôn ngữ khác thì vào đây http://www.developerfusion.com/tools/convert/csharp-to-vb/

Độ phân giải giấy in và các thông số khác

Chúng ta thường nghe độ phân giải của màn hình – số điểm ảnh màn hình…