Tìm đường viền của ảnh

Tạo 1 imageBox và chọn FunctionalMode là Minimum và Size Mode là Stretch Image. Tạo 2…

JR Screen ruler – thước trên màn hình

Đôi khi muốn đo đạc 1 hình nào đó, chương trình nào đó để lấy kích…

ASCII Generator V2.0 – chuyển ảnh thành ký tự

Chương trình chuyển ảnh thành ký tự giúp chuyển bất kỳ bức ảnh nào sang ký…

Webcam viewer portable V1.0 – xem webcam

Webcam viewer là tool dùng để xem webcam khá là tiện dụng. Tương thích hầu hết…

Hàm đọc số tiền

Hàm này viết bằng VB.NET, cần chuyển sang ngôn ngữ khác thì vào đây http://www.developerfusion.com/tools/convert/csharp-to-vb/

Độ phân giải giấy in và các thông số khác

Chúng ta thường nghe độ phân giải của màn hình – số điểm ảnh màn hình…