IP Scanner – phần mềm tìm địa chỉ IP

Tiếp theo bài trước Kết nối camera IP trong opencv mình tiếp tục giới thiệu IP Scanner dùng để tìm địa chỉ IP của các thiết bị chung nhánh mạng. Cụ thể là tìm các camera đã kết nối vào cùng lớp mạng với máy tính.

Điều này chỉ hiệu quả với các thiết bị mới mua về hoặc đã factory reset. Còn làm việc thực tế thì nên set địa chỉ IP cho từng thiết bị.

Đây là phần mềm miễn phí, giao diện đơn giản dễ sử dụng.

Giao diện của chương trình

Screenshot 2017-12-30 17.55.57

Ở trên là thanh địa chỉ để nhập vào dải IP muốn tìm, hình trên là tìm từ 192.168.0.1 đến 192.168.0.254. Bên dưới là danh sách các IP tìm được, màu xanh là kết nối còn sống có thể kết nối được.

Các thông tin còn lại là nhà máy sản xuất, địa chỉ MAC của thiết bị.

Download

https://www.advanced-ip-scanner.com

Leave a Reply