Phát hiện xe hơi trên đường bằng Haar Cascade

Chương trình này sử dụng Haar Cascade để phát hiện xe hơi đang chạy trên đường cao tốc. Đầu vào là ảnh hoặc video, chương trình sẽ tìm và vẽ khung hình chữ nhật bao lấy đối tượng. Đây là phần mềm demo cho thuật toán dùng Cascade, còn các thuật toán khác cũng chạy tốt như Background Subtraction

Phát hiện xe hơi trên đường bằng Haar CascadePhát hiện xe hơi trên đường bằng Haar Cascade

Để hiểu được thuật toán của chương trình, cách tạo ra file cascade bạn cần đọc 2 bài này:
Phát hiện đối tượng- P1: Lý thuyết
Phát hiện đối tượng – P2: thực hành

Để sử dụng các bạn chạy file với cú pháp
VehicleDetector.exe < input image or video file >

Hoặc các bạn có thể chạy file VehicleDetector.bat

VehicleDetector.zip (10.63 MB)

Trong trường hợp báo lỗi runtime error, các bạn cài đặt .NET framwork 4.5Visual C++ Redistributable For VS2015

Leave a Reply