Phát hiện xe hơi trên đường bằng Haar Cascade

Chương trình này sử dụng Haar Cascade để phát hiện xe hơi đang chạy trên đường…

[C++] Các hàm vẽ cơ bản trong OpenCV

OpenCV cung cấp các hàm vẽ cơ bản như vẽ điểm, vẽ đường thẳng, đường tròn,…

[C#] Nhận diện khuôn mặt – face recognition

Nhận diện khuôn mặt là từ ảnh khuôn mặt đã crop trả về kết quả là…