Tách background sản phẩm bằng thư viện rembg

Thư viện rembg tách background sản phẩm với nền đơn giản rất tốt. Rembg phù hợp cho sản phẩm chụp trên nền trắng, đơn giản để làm công việc khác như tìm kiếm sản phẩm hoặc tạo background tự động.

Bài viết này sử dụng Python 3.7.3 x64 chạy trên Windows 10 x64.

1.Hướng dẫn cài đặt

Cách 1: cài pip package cho CPU

Nếu bạn muốn chạy bằng CPU thì dùng lệnh
pip install rembg

Version lúc viết bài này là 2.0.40

Cách 2: cài pip package cho GPU

Nếu bạn muốn chạy bằng GPU thì cài onnxruntime-gpu:

pip install onnxruntime

Sau đó cài rembg gpu bằng lệnh:
pip install rembg[gpu]
Cài rembg gpu nếu bạn muốn xử lý nhiều hình, nếu chỉ xử lý 1 hình thì thời gian đẩy xuống GPU còn lâu hơn.

Cách 3: cài từ source code

Clone source code rembg, sau đó cài đặt bằng lệnh:
setup.py install

2. Hướng dẫn sử dụng

Rất đơn giản, repo có liệt kê sẵn cách sử dụng.

rembg <command> <output>

Với <command> là

  • i for files
  • p for folders
  • s for http server
  • b for RGB24 pixel binary stream

VD: lệnh tách 1 ảnh sản phẩm bánh pía
rembg i banhpia.jpg banhpia.png

Kết quả

3. Thay model khác

Bạn có thể download các model khác tại link: https://github.com/danielgatis/rembg#models

Mặc định các model lưu tại folder .u2net của user, VD máy mình là: C:\Users\vohungvi\.u2net. Download về và bỏ model vào folder .u2net.

VD download u2net_human_seg để tách background ảnh chân dung. Sử dụng lệnh sau:

rembg i -m u2net_human_seg input.jpg output.png

Source code

https://github.com/danielgatis/rembg