Phát hiện vật thể – P2: thực hành

Trong bài này sẽ hướng dẫn các bạn nhận diện biển số xe máy. Đây là đề tài khá hấp dẫn vì mang tính thực tiễn cao, mặc dù đã nhiều người làm tuy nhiên độ chính xác chưa đạt được mức thương mại.

Để huấn luyện được Cascade thì các bạn nên đọc và hiểu hết lý thuyết trong phần 1 để dễ dàng thay đổi, tinh chỉnh các thiết lập, và cũng hiểu được các bộ dữ liệu mình chuẩn bị sẵn cho các bạn.

Nếu bạn không biết dùng command line, không biết cấu trúc của OpenCV thì bạn nên tìm hiểu trước khi đọc tiếp.

Các công cụ cần thiết

1. OpenCV 2.4.9 Đây là phiên bản ổn định (stable), các bạn có thể dùng phiên bản cao hơn vẫn ok
2. Tập dữ liệu dương: mình sử dụng bộ ảnh của công ty Green Parking. Trong file zip chứa 1749 ảnh
3. Tập dữ liệu âm: bao gồm 3000 hình ảnh bất kỳ không chứa biển số xe
4. Object locator: dùng để khoanh vùng đối tượng
5. Cascade analytics: dùng để đánh giá độ chính xác sau khi huấn luyện xong

Bắt đầu thực hiện

Các bước thực hiện như sau:

 1. Khoanh vùng đối tượng bằng tool Object locator
 2. Tạo tập ảnh sample bằng tool opencv_createsamples
 3. Huấn luyện bằng tool opencv_traincascade

Bước 1: Khoanh vùng đối tượng

Các bạn dùng tool Object locator vẽ hình chữ nhật bao lấy đối tượng, sau khi làm xong các bạn sẽ được file location.txt nằm trong thư mục chứa ảnh.

Mình đã tạo sẵn file location.txt cho các bạn. Và trong thư mục ảnh âm mình cũng có tạo file bg.txt chứa danh sách các file ảnh âm.

Trong thư mục ảnh âm có file _create_bg_file.bat. Các bạn chạy file đó để tạo ra file bg.txt có chứa đường dẫn tuyệt đối (để tránh lỗi tìm không thấy file)

Bước 2: Tạo tập ảnh samples

Dùng lệnh sau để tạo tập ảnh
opencv_createsamples.exe -info E:\GreenParking\location.txt -vec GreenParking.vec -w 30 -h 20 -num 1749

Ý nghĩa lệnh: bạn tạo file vecto tên là GreenParking.vec chứa 1749 ảnh crop biển số, mỗi ảnh có kích thước 30×20 pixels.

Bước 3: Huấn luyện

Tạo folder để chứa dữ liệu các bước huấn luyện, mình tạo folder E:\train

Dùng lệnh sau để huấn luyện
opencv_traincascade.exe -data E:\train -vec GreenParking.vec -bg E:\negatives\bg.txt -numPos 1700 -numNeg 3000 -w 30 -h 20 -featureType LBP

Ý nghĩa lệnh: huấn luyện để tạo file E:\train\cascade.xml, với 1700 ảnh dương và 3000 ảnh âm, với kích thước bằng kích thước samples đã được tạo, sử dụng LBP feature vì kết quả chính xác tương đương Haar feature nhưng lại nhanh hơn rất nhiều, phù hợp cho việc thử nghiệm.

Khi huấn luyện chương trình sẽ hiển thị như thế này

Lưu ý là khi tạo mẫu thì 1749 nhưng khi huấn luyện chỉ dùng 1700, điều đó giúp cho chương trình chạy không bị crash. Số lượng ảnh phải giảm đi tùy vào bộ ảnh.


Với câu lệnh như vậy mình huấn luyện trên máy CPU Intel core i5 2500 mất hơn 3 giờ

Kiểm tra độ chính xác bằng tool

Sau khi huấn luyện xong bạn sẽ được file E:\train\cascade.xml, dùng chương trình Cascade analytics để đánh giá độ chính xác. Mình đã test thử file kết quả thì độ phát hiện được 2848/3536 ảnh.

cascade.xml (22KB)
Download Cascade Analytics

Code detect object C++

Code detect object Python

https://github.com/opencv/opencv/blob/master/samples/python/facedetect.py

Facebook Comments

26 thoughts on “Phát hiện vật thể – P2: thực hành

  1. Mình mới vừa thêm link của chương trình Cascade Analytics và source code rồi nhé bạn

  2. em dùng đoạn code này của python thì vẫn khoanh đc vùng biển số

   import cv2

   # load classifier
   classifier = cv2.CascadeClassifier(‘cascade.xml’)

   # load image
   img = cv2.imread(‘oto.jpg’)

   # convert image to grayscale
   gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

   # detect faces
   faces = classifier.detectMultiScale(gray, 1.4, 3)

   # draw rectangles on image for every detected face
   for (x,y,w,h) in faces:
   img = cv2.rectangle(img, (x,y), (x+w,y+h), (455, 0, 0), 4)
   print(x, y, w, h)

   cv2.imwrite(‘test_sv.jpg’, img)
   cv2.imshow(‘out’, img)
   cv2.waitKey(0)
   cv2.destroyAllWindows()

 1. anh ơi cho em hỏi lỗi này là gì ạ:
  OpenCV Error: Insufficient memory (Failed to allocate 1073740800 bytes) in cv::OutOfMemoryError, file C:\builds\master_PackSlave-win64-vc12-shared\opencv\modules\core\src\alloc.cpp, line 52
  OpenCV Error: Assertion failed (u != 0) in cv::Mat::create, file C:\builds\master_PackSlave-win64-vc12-shared\opencv\modules\core\src\matrix.cpp, line 411

  1. dạ em thưa anh, nếu trong trường hợp em đang train em yêu cầu 18 Stage mà nó chỉ chạy đến Stage 13 xong ra thông báo như này thì đã train thành công chưa ạ
   Required leaf false alarm rate achieved. Branch training terminated.

  2. Vậy là train thành công rồi đó bạn, vào thư mục train sẽ thấy file cascade.xml. Còn lý do không đủ stage là do bộ ảnh dương của bạn quá ít (dưới 1000)

  3. anh ơi, cho em hỏi là khi em train thành công rồi nhưng khi chạy chương trình nó lại không thể load được file cascade.xml là sao ạ.Em đã chỉ rõ đường dẫn của file xml khi gọi hàm load rồi ạ.

 2. anh ơi cho em hỏi đây là lỗi gì ạ:

  F:\opencv\build\x64\vc15\bin>opencv_traincascade.exe -data E:\train -vec E:\bien.vec -bg C:\Users\DELL\Desktop\hoa-anh-am\bg.txt -numPos 49 -numNeg 25 -w 30 -h 20 -featureType LBP -mode ALL
  PARAMETERS:
  cascadeDirName: E:\train
  vecFileName: E:\bien.vec
  bgFileName: C:\Users\DELL\Desktop\hoa-anh-am\bg.txt
  numPos: 49
  numNeg: 25
  numStages: 20
  precalcValBufSize[Mb] : 1024
  precalcIdxBufSize[Mb] : 1024
  acceptanceRatioBreakValue : -1
  stageType: BOOST
  featureType: LBP
  sampleWidth: 30
  sampleHeight: 20
  boostType: GAB
  minHitRate: 0.995
  maxFalseAlarmRate: 0.5
  weightTrimRate: 0.95
  maxDepth: 1
  maxWeakCount: 100
  Number of unique features given windowSize [30,20] : 9135

  ===== TRAINING 0-stage =====
  Can not get new positive sample. The most possible reason is insufficient count of samples in given vec-file.
  > ) in CvCascadeImageReader::PosReader::get, file c:\build\master_winpack-build-win64-vc15\opencv\apps\traincascade\imagestorage.cpp, line 158

  1. Mình không biết bước 1 (tạo sample) của bạn thành công không, tuy nhiên thấy số lượng ảnh của bạn quá ít, tốt nhất từ 300 trở lên

 3. > opencv_createsamples -info E:\GreenParking\location.txt -vec GreenParking.vec -w 30 -h 20 -num 3500
  em chạy câu lệnh trên nhưng bị lỗi ở tham số -num 3500, báo lỗi như sau:
  >OpenCV(3.4.5) Error: Bad argument (> Can not get new positive sample. The most possible reason is insufficient count >of samples in given vec-file.
  em chỉnh sửa -num thành <= 1749 (số file ảnh dương thực tế) thì chạy được, em nghĩ giá trị tham số 3500 hình như có vấn đề phải không anh?

 4. Em bị lỗi như thế này thì sửa như thế nào ạ???

  C:\opencv\build\x64\vc15\bin>opencv_traincascade -data D:\train -vec D:\GreenParking.vec -bg D:\negatives\bg.txt -numPos 1748 -numNeg 3000 -w 30 -h 20 -featureType LBP -mode ALL
  ———————————————————————————
  Training parameters are pre-loaded from the parameter file in data folder!
  Please empty this folder if you want to use a NEW set of training parameters.
  ———————————————————————————
  PARAMETERS:
  cascadeDirName: D:\train
  vecFileName: D:\GreenParking.vec
  bgFileName: D:\negatives\bg.txt
  numPos: 1748
  numNeg: 3000
  numStages: 20
  precalcValBufSize[Mb] : 1024
  precalcIdxBufSize[Mb] : 1024
  acceptanceRatioBreakValue : -1
  stageType: BOOST
  featureType: LBP
  sampleWidth: 30
  sampleHeight: 20
  boostType: GAB
  minHitRate: 0.995
  maxFalseAlarmRate: 0.5
  weightTrimRate: 0.95
  maxDepth: 1
  maxWeakCount: 100
  Number of unique features given windowSize [30,20] : 9135

  Stage 0 is loaded

  ===== TRAINING 1-stage =====
  Can not get new positive sample. The most possible reason is insufficient count of samples in given vec-file.
  > ) in CvCascadeImageReader::PosReader::get, file c:\build\3_4_winpack-build-win64-vc15\opencv\apps\traincascade\imagestorage.cpp, line 158

  1. lỗi này do app không thấy ảnh negatives. bạn vào folder negative double click vào file .bat để tạo file bg.txt mới

  2. mình đã làm theo bạn nhiều lần nhưng vẫn gặp lỗi này.

 5. anh ơi em bị lỗi như thế này thì sửa như thế nào ạ???
  C:\Users\Admin>C:\Users\Admin\Downloads\Programs\opencv\build\x64\vc12\bin\opencv_traincascade.exe
  Usage: C:\Users\Admin\Downloads\Programs\opencv\build\x64\vc12\bin\opencv_traincascade.exe
  -data
  -vec
  -bg
  [-numPos ]
  [-numNeg ]
  [-numStages ]
  [-precalcValBufSize ]
  [-precalcIdxBufSize ]
  [-baseFormatSave]
  –cascadeParams–
  [-stageType ]
  [-featureType ]
  [-w ]
  [-h ]
  –boostParams–
  [-bt ]
  [-minHitRate = 0.995>]
  [-maxFalseAlarmRate ]
  [-weightTrimRate ]
  [-maxDepth ]
  [-maxWeakCount ]
  –haarFeatureParams–
  [-mode C:\Users\Admin\Downloads\Programs\opencv\build\x64\vc12\bin\opencv_traincascade.exe-data D:\output -vec D:\bienso.vec -bg C:\Users\Admin\Desktop\anhsai\list.txt -numPos 15 -numNeg 13 -numStage 20 -minHitRate 0.995 -maxFalseAlarmRate 0.5 -w 134 -h 118
  ‘C:\Users\Admin\Downloads\Programs\opencv\build\x64\vc12\bin\opencv_traincascade.exe-data’ is not recognized as an internal or external command,
  operable program or batch file.

  1. opencv_traincascade.exe-data dính nhau nên không chạy được, bạn thêm khoảng trắng phía sau exe

  2. e cảm ơn anh!e sử được lỗi đó rồi ạ.nhưng giờ e bị lỗi này thì sử như nào ạ??
   C:\Users\Admin>C:\Users\Admin\Desktop\OPENCV\caidatopencv\build\x64\vc12\bin\opencv_traincascade.exe -data D:\train -vec bienso.vec -bg C:\Users\Admin\Desktop\ML\anhsai\list.txt -numPos 15 -numNeg 13 -w 135 -h 120 -featureType LBP -mode ALL
   Training parameters are loaded from the parameter file in data folder!
   Please empty the data folder if you want to use your own set of parameters.
   PARAMETERS:
   cascadeDirName: D:\train
   vecFileName: bienso.vec
   bgFileName: C:\Users\Admin\Desktop\ML\anhsai\list.txt
   numPos: 15
   numNeg: 13
   numStages: 20
   precalcValBufSize[Mb] : 256
   precalcIdxBufSize[Mb] : 256
   stageType: BOOST
   featureType: LBP
   sampleWidth: 135
   sampleHeight: 120
   boostType: GAB
   minHitRate: 0.995
   maxFalseAlarmRate: 0.5
   weightTrimRate: 0.95
   maxDepth: 1
   maxWeakCount: 100

   ===== TRAINING 0-stage =====

   Parameters can not be written, because file D:\train/params.xml can not be opened.

 6. Cho em hỏi tại sao chọn “-featureType LBP” mà lại có thêm “-mode ALL” ạ?
  Lệnh -mode em đọc trên trang OpenCV thì nó ghi là lệnh chọn kiểu cho HAAR
  Em cảm ơn!

Leave a Reply