Setup project C# sử dụng EmguCV

OpenCV có thư viên cross platform cho .NET (C#, VB, F# và cả C++). Mục đích dành riêng cho những người chỉ quen lập trình .NET.Giả sử rằng các bạn đặt lib EmguCV trong thư mục: E:\lib\emgucv-windesktop 3.1.0.2282\

Trong lib EmguCV có sẵn các project sample: E:\lib\emgucv-windesktop 3.1.0.2282\Emgu.CV.Example, các bạn có thể chạy thử mà không cần thiết lập

Các bước thực hiện bao gồm:

  1. Tạo mới project C#
  2. Add reference tới lib EmguCV
  3. Add các control vào toolbox
  4. Copy file *.dll vào thư mục chứa file exe output

Tạo mới project C#

Các bạn tạo project C# với .NET framework 4.0 trở xuống, 4.5 chưa support các control (imageBox, histogramBox,…)

Add reference tới lib EmguCV

Ấn chuột phải vào project chọn Add -> Reference, bước này để add file Emgu.CV.World.dll vào project.

Add các control vào toolbox

Ở menu Toolbox, các bạn ấn chuột phải chọn Choose items.., cửa sổ Choose toolbox items hiện lên, chọn tab đầu tiên là .NET framwork components. Ấn nút Browse… để chọn file Emgu.CV.UI.dll. File này chứa các control như imageBox để hiện ảnh, histogramBox để hiện Histogram,…

Copy file *.dll vào thư mục chứa file exe output

Cuối cùng là copy các *.dll trong thư mục E:\lib\emgucv-windesktop 3.1.0.2282\bin\x86 vào thư mục chứa file *.exe output của chương trình. Đến đây là đã hoàn tất các bước cài đặt EmguCV

Leave a Reply