Hàm đọc số tiền

Hàm này viết bằng VB.NET, cần chuyển sang ngôn ngữ khác thì vào đây
http://www.developerfusion.com/tools/convert/csharp-to-vb/


One thought on “Hàm đọc số tiền

  1. Pingback: Free Piano

Leave a Reply