Chuyển ảnh thành những chấm tròn

Có tác dụng chuyển ảnh thành tập hợp những hình tròn nhỏ


Tham số là: ảnh gốc, ảnh kết quả và kích thước của điểm tròn

Leave a Reply