Nhận diện vật thể bằng ImageAI

Nhận diện vật thể bằng ImageAI

ImageAI là project phát hiện & nhận diện vật thể trong ảnh. Sử dụng thuật toán thị giác máy tính và deep learning cho ra kết quả chính xác cao. Project viết bằng Python và dễ dàng chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau.

Bài viết này tương đối đơn giản và dễ dàng thực hành. Chỉ cần sử dụng vài câu lệnh là các bạn có thể test thử độ chính xác trước khi nghiên cứu sâu hơn.

Để sử dụng, bạn cần phải biết cách cài đặt các thư viện Python & hiểu cách sử dụng VirtualEnv.

Cách sử dụng

Đầu tiên các bạn download Python, mình sử dụng Python 3.6.5 x64, lưu ý bắt buộc là Python x64 vì TensorFlow sử dụng Python x64.

Tạo 1 folder để chứa các file trong bài viết này, ví dụ: D:\HelloImageAI

Sử dụng VirtualEnv tạo thư mục venv trong folder vừa tạo để cài đặt lib vào đó.
cd D:\HelloImageAI
virtualenv venv
venv\Scripts\activate

Cài đặt Numpy
pip3 install numpy==1.17.2

Cài đặt Tensorflow 1.4.0
pip3 install tensorflow==1.4.0

Cài đặt opencv-python
pip3 install opencv-python==4.1.1.26

Cài đặt Keras
pip3 install keras==2.1.0

Cuối cùng là cài đặt ImageAI
pip3 install imageai==2.1.0

Vào link chứa example của ImageAI, download file object_detection.py. Trong đó có tên file là 2.jpg các bạn sửa lại cho phù hợp.

Sau khi chạy kết quả xuất ra console
Nhận diện vật thể bằng ImageAI

Nhận diện vật thể bằng ImageAI

Một ví dụ khác

Nhận diện vật thể bằng ImageAI

Link tham khảo

ImageAI Github

Leave a Reply