Nhận diện vật thể bằng ImageAI

ImageAI là project phát hiện & nhận diện vật thể trong ảnh. Sử dụng thuật toán thị giác máy tính và deep learning cho ra kết quả chính xác cao. Project viết bằng Python và dễ dàng chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau.

Bài viết này tương đối đơn giản và dễ dàng thực hành. Chỉ cần sử dụng vài câu lệnh là các bạn có thể test thử độ chính xác trước khi nghiên cứu sâu hơn.

Để sử dụng, bạn cần phải biết cách cài đặt các thư viện Python & hiểu cách sử dụng VirtualEnv.

Cách sử dụng

Đầu tiên các bạn download Python, mình sử dụng Python 3.6.5 x64, lưu ý bắt buộc là Python x64 vì TensorFlow sử dụng Python x64.

Tạo 1 folder để chứa các file trong bài viết này, ví dụ: D:\HelloImageAI

Sử dụng VirtualEnv tạo thư mục venv trong folder vừa tạo để cài đặt lib vào đó. Không sử dụng VirtualEnv cũng được nhưng nếu bạn chạy nhiều lib trong 1 máy thì dễ xung đột.
cd D:\HelloImageAI
virtualenv venv
venv\Scripts\activate

Các lib sử dụng cho ImageAI nếu sử dụng version mới nhất sẽ báo lỗi tùm lum. Do đó mình đã test thử và tìm ra được các version chạy tốt với nhau không sinh ra lỗi.

  Cài đặt Tensorflow
  pip3 install tensorflow==1.4.0

  Cài đặt Keras
  pip3 install keras==2.1.0

  Cài đặt Numpy
  pip3 install numpy==1.17.2

  Cài đặt Pillow
  pip3 install pillow==7.0.0

  Cài đặt scipy
  pip3 install scipy==1.4.1

  Cài đặt h5py để đọc file model
  pip3 install h5py==2.10.0

  Cài đặt matplotlib
  pip3 install matplotlib==3.1.2

  Cài đặt opencv-python
  pip3 install opencv-python==4.1.1.26

  Cuối cùng là cài đặt ImageAI
  pip3 install imageai==2.1.0

Vào link chứa example của ImageAI, download file object_detection.py. Trong đó có tên file là 2.jpg các bạn sửa lại cho phù hợp.

Sau khi chạy kết quả xuất ra console
Nhận diện vật thể bằng ImageAI

Nhận diện vật thể bằng ImageAI

Một ví dụ khác

Nhận diện vật thể bằng ImageAI

Link tham khảo

ImageAI Github

Leave a Reply