Hướng dẫn tạo sinh ảnh người giống thật bằng Stable Diffusion

Stable Diffusion có thể tạo ra người rất giống thật, miễn là bạn nhập promp đúng. Bài viết này chia sẻ cách tạo người giống thật nhất bằng Stable Diffusion (SD).

Nếu không nhìn kỹ có thể bạn sẽ tưởng là người thật

Tổng quan các bước thực hiện

  1. Cài đặt Stable Diffusion
  2. Download checkpoint
  3. Nhập prompt và tham số

Bước 1: cài đặt Stable Diffusion

Để sử dụng được các bạn cần có GPU NVIDIA đời mới, mình đang sử dụng RTX 3060 12GB VRAM.

Hướng dẫn cài đặt các bạn làm theo bài viết này: https://thigiacmaytinh.com/tao-anh-fantasy-bang-stable-diffusion-tren-windows-10/

Download checkpoint

Download checkpoint Lofi V3 tại link: https://civitai.com/models/9052/lof (5.44GB)

Sau đó copy vào folderstable-diffusion-webui\models\Stable-diffusion. Reload lại checkpoint là xong

Có rất nhiều checkpoint khác có thể làm được tương tự, các bạn có thể download về trải nghiệm.

Nhập prompt và tham số

Các bạn nhập positive prompt như sau:

8K, best quality:1.2), (masterpiece:1.37), (photo, photorealistic:1.37), (ultrahigh-res), full body, happy, smile, walking pose, shot from front, slow motion, (light silver armour:1.2),(ornately decorated armor), (insanely detailed, bloom:1.5), (highest quality, Alessandro Casagrande, Greg Rutkowski, Sally Mann, concept art, 4k), (analog:1.2), (high sharpness), (detailed pupils:1.1), detailed face and eyes, Masterpiece, best quality, (highly detailed photo:1.1), (long blonde Hair, ponytail,ecstatic:1.1), (young woman:1.1), sharp, (perfect body:1.1), realistic, real shadow, 3d, (temple background:1.2), arms crossed over the chest photographed by Canon EOS R6, 135mm, 1/1250s, f/2.8, ISO 400

Tiếp theo là nhập negative prompt như sau:

(greyscale:1.2), paintings, sketches, (worst quality:2), (low quality:2), (normal quality:2), lowres, normal quality, ((monochrome)), ((grayscale)), skin spots, acnes, skin blemishes, age spot, glans NG_DeepNegative_V1_75T, half body

Các tham số khác:

  • Samling method: DPM++ 2M Karras, đây là 1 trong những method cho kết quả tốt nhất
  • Samling step: 30,
  • Width x height: 768 x 512, càng lớn thì ảnh càng nét và thời gian tạo càng lâu
  • CFG scale: từ 2-4. Nếu CFG cao hơn thì ảnh sẽ không thực lắm

Các bạn sẽ được kết quả giống như bên dưới, chúc các bạn thành công