Nhận diện khuôn mặt – P3: tối ưu hoá

Bài P1: face detection và P2: face recognition đã nói về cách phát hiện & nhận…

Nhận diện khuôn mặt – P1: face detection

Phát hiện khuôn mặt (detect) là bước đầu tiên của bài toán nhận diện khuôn mặt…